Search
search icon Inchide

  Caută
  home

  Acasă

  rules

  Regulament

  winners

  Câștigători

  REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
  “Distractie Asigurata”

   • I. SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

    1.1 Organizatorul Campaniei (denumita in continuare “Campania” este GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Piata Charles de Gaulle nr. 15, etajele 1, 6 si 7, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17484/2007, cod unic de inmatriculare 2886621.

    1.2 Campania se desfasoara prin intermediul Agentiei DENTSU ROMANIA S.R.L. (denumita in continuare „Imputernicit”), cu sediul social in str. George Enescu nr. 11-11A, etaj 5, camera 3, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertlui Bucuresti sub nr. J40/20774/2008, avand Codul Unic de inregistrare 2486616.

    1.3 Si prin intermediul Mediapost Hit Mail (denumita in continuare “Agentia 2”), cu sediul in Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, cod fiscal RO13351917.

    II. SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

    2.1 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

    2.2 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul Regulamente - Generali.ro sau printr-o solicitare adresata Organizatorului la Piata Charles de Gaulle nr. 15, etajele 1, 6, 7, Sector 1, Bucuresti.

    2.3 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

    2.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul Regulamente - Generali.ro, cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

    III. SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

    3.1 Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, online pe website-ul www.generali.ro/distractieasigurata, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

    3.2 Campania se desfasoara in perioada 20 Mai 2024, ora 10:00 si 28 Iulie 2024, ora 23:59:59, ora Romaniei.

    IV. SECTIUNEA 4. DREPTUL DE INSCRIERE

    4.1 In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in Campanie si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament, cu exceptiile mentionate la pct. 4.3 de mai jos

    4.2 Inscrierea in Campanie presupune acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

    4.3 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane :

    • (i) Persoanele care nu indeplinesc conditiile de la Sectiunea 4.1;
    • (ii) Angajati (in baza unui contract de munca) ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;
    • (iii) Consultanti sau agenti ai Organizatorului, cu contract de mandat / intermediere sau dependenti;
    • (iv) Angajati (in baza unui contract de munca) ai Agentiilor si angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;
    • (v) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

    4.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 4.3.

    V. SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

    5.1 Conditii privind inscrierea in Campanie

    5.1.1 Pentru inscrierea valida in Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

    • a) Participantul trebuie sa aiba drept de inscriere potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;
    • b) Participantul se va inscrie la Campanie exclusiv prin accesarea website-ului www.generali.ro/distractieasigurata si completarea formularului de inscriere, cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Sectiunea 5.2 de mai jos;
    • c) Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3 de mai sus;
    • d) Participantul va folosi pentru inscriere, obligatoriu, numele, prenumele, un numar de telefon mobil valid, personal, valabil in urmatoarele retele de telefonie mobila disponibila pe teritoriul Romaniei: Orange, Telekom, Vodafone si Digi, adresa de e-mail personala valida, bifa acord varsta peste 18 ani;
    • e) Un Participant unic se poate inscrie in Campanie maximum de doua ori pe toata durata de desfasurare a Campaniei, respectiv o singura data in perioada 20.05.2024 – 23.06.2024 si o singura data in perioada 24.06.2024 – 28.07.2024. Orice alta inscriere efectuata dupa prima inscriere efectuata conform perioadelor mentionate mai sus nu va fi luata in considerare. Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru acele inscrieri valide pe care Participantul nu le poate efectua din acest motiv.
    • f) Un Participant unic este definit de acelasi numar de telefon. Daca sunt 2 sau mai multe inregistrari folosind acelasi numar de telefon, se va lua in considerare doar prima inregistrare.

    5.2 Modalitatile de inscriere in Campanie

    5.2.1. Inscrierea in Campanie:

    (1) Pentru inscrierea valabila in vederea participarii in cadrul Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

    • Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;
    • Participantul se va inscrie in cadrul Campaniei exclusiv prin accesarea website-ului www.generali.ro/distractieasigurata, face testul captcha si demonstreaza ca este pregatit sa se distreze in siguranta la festival si completeaza urmatoarelor informatii:

    Campuri Obligatorii:

    • Nume;
    • Prenume
    • Numar de telefon;
    • Adresa de e-mail;
    • Bifa “18+in bulletin – Declar ca am cel putin 18 ani”
    • Bifa “Reguli despre campanie pe care trebuie sa le sti – Declar ca am citit si sunt de acord cu Regulamentul campaniei”

    Campuri Optinale:

    • Abonare la Newsletter;
    • Acord Marketing;

    Pentru fiecare inscriere efectuata, Participantului i se va afisa un mesaj de raspuns.

    VI. SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

    6.1 In cadrul Campaniei vor fi acordate urmatoarele categorii de premii:

    6.1.1. Premii saptamanale acordate prin trageri la sorti:

    • Nr crt

     Descriere premiu

     Cantitate

     Valoare unitara LEI, cu TVA

     Valoare totala LEI, cu TVA

    • Nr. criteriu

     1

     Tip premiu

     Bilet Acces general pentru o persoana la Neversea in perioada 4 – 7 iulie 2024

     Descriere Premiu

     5

     Valoare unitara LEI, cu TVA inclus

     690.20

     Valoare totala LEI, cu TVA inclus

     3451

    • Nr. criteriu

     2

     Tip premiu

     Bilet Access general pentru o persoana La Untold in perioada 8 – 11 august 2024

     Descriere Premiu

     5

     Valoare unitara LEI, cu TVA inclus

     922.20

     Valoare totala LEI, cu TVA inclus

     4611

    6.2 Valoarea totala a premiilor este de aproximativ 8062 LEI, cu TVA, la care se adauga taxele legale aferente impozitului

    6.3 Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.

    6.4 In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga maximum 1 premiu pe toata durata campaniei.

    VII. SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

    7.1. Premiile se vor acorda prin trageri la sorti dupa cum urmeaza:

    - In perioada 24.06.2024 – 25.06.2024 se va efectua tragerea la sorti din toate inscrierile valide din perioada 20.05.2024 – 23.06.2024 si se vor desemna:

    • 5 castigatori pentru premiile constand in „Bilet Acces general pentru o persoana la Neversea in perioada 4 – 7 iulie 2024”;
    • 5 rezerve aferente.

    - In perioada 29.07.2024 – 30.07.2024 se va efectua tragerea la sorti din toate inscrierile valide din perioada 24.06.2024 – 28.07.2024 si se vor desemna:

    • 5 castigatori pentru premiile constand in „Bilet Access general pentru o persoana La Untold in perioada 8 – 11 august 2024”;
    • 5 rezerve aferente.

    Tragerile la sorti pentru premiile din cadrul Campaniei presupun folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta potentialii castigatori si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide in Campanie conform celor descrise mai sus. Extragerea se va efectua in prezenta unei comisii, denumita in continuare "Comisia", din care va face parte si un notar public, fie la sediul la sediul Agentiei 2 sau la Biroul Individual Notarial “Nica Oana-Raluca” din Municipiul București, strada Jean Louis Calderon nr. 52, sector 2. Extragerea se va realiza prin intermediul unui software care va desemna in mod aleatoriu potentialii castigatori si rezervele aferente.

    VIII. SECTIUNEA 8. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

    8.1 Ulterior desemnarii castigatorilor, Organizatorul va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

    8.2 Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea in Campanie, in intervalul orar 09:00 – 20:00, de 3 ori in maximum 1 zi lucratoare de la data desemnarii castigatorilor; numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa prima zi lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.

    8.3 Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui.

    Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campanie.

    8.3.1 In cadrul apelului, Participantului i se va solicita sa:

    8.3.1.1 Declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, adresa de email pentru trimiterea premiului;

    8.3.1.2 Castigatorii trebuie sa trimita urmatoarele documente: copie/poza act de identitate in termen de 1 zi de la momentul contactarii

    Trimiterea documentelor necesare validarii se realizeaza prin incarcarea acestora intr-o pagina web, accesand link-ul securizat comunicat de Organizator. Participantul are la dispozitie urmatoarele doua modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau e-mail. Link-ul se va genera dupa finalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul convorbirii.

    Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele solicitate in cadrul apelului telefonic, in termenul specificat.

    Daca Participantul nu incarca documentele solicitate in termen de 1 zi de la primirea link-ului, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

    In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care documentul/ele primit/e prezinta neconformitati, Participantul va fi anuntat si i se va solicita sa reincarce documentul/ele folosind link-ul care i-a fost comunicat.

    In cazul in care un Participant nu este de acord cu inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms/ e-mail (daca s-a inscris in Campanie si cu adresa de e-mail) cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiilor, in termen de 1 zi. Daca datele incarcate de Participant in pagina web sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi un link securizat pentru incarcarea documentelor necesare validarii. Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele constand in copie/poza bon fiscal in maximum 1 zi de la transmiterea link-ului. Daca datele incarcate de Participant in pagina web nu sunt corecte sau daca Participantul nu completeaza formularul cu datele sale de contact in termen de 1 zile de la primirea linkului, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea inscrierilor.

    Participantul va primi un sms/ email de confirmare a primirii documentelor. In cazul in care acestea nu sunt corecte, Participantului i se va solicita sa reincarce documentele folosind link-ul pe care l-a reprimit. In cazul in care Participantul nu reincarca documentele corecte, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

    8.4 Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) in termen de 5 zile. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.

    8.5 Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii documentelor in original, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

    8.6 Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.

    8.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.

    8.8 Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe www.generali.ro/distractieasigurata intr-o sectiune special dedicata acestei Campanii in termen de 30 de zile de la data validarii tuturor castigatorilor, dupa ce au fost validati si si-au dat acordul / au fost informati ca numele lor o sa fie postat pe pagina concursului.

    8.9 Premiile vor fi expediate castigatorilor, prin email, la adresele indicate de catre acestia in procesul de validare, o singura data, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 3 de zile lucratoare de la data validarii acestora.

    8.10 In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut intra in posesia premiului din motive independente de vointa Organizatorului, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea.

    IX. SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

    9.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

    Impozitul va fi suportat de catre Organizator, prin aplicarea metodei sutei majorate (gross-up method).

    X. SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

    10.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

    10.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

    10.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

    • Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii;
    • Eventualele dispute legate de numarul de telefon inscris in Campanie;
    • Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;
    • Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;
    • Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
    • Situatiile in care numarul de telefon de pe care este realizata inscrierea nu poate fi identificat sau apelat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc) si ca atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Campanie;
    • Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;
    • Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;
    • Organizatorul nu va fi responsabil daca un Participant nu a primit email-ul cu premiul din diverse motive(ex: a intrat email-ul in spam...etc);

    XI. SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

    11.1 Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

    XII. SECTIUNEA 12. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

    12.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

    XIII. SECTIUNEA 13. CONTESTATII SI LITIGII

    14.1 Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale prin email la adresa info@generali.com pana la data de 28.08.2024, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 30 de zile lucratoare de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

    14.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

    ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei
    “Răspunde cu tandrețe și poți câștiga”
    (“Campania”)
    - Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

    1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

    In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

    GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A., societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Piata Charles de Gaulle nr. 15, etajele 1, 6, 7, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17484/2007, cod unic de inmatriculare 2886621 (denumita in continuare "Operatorul"),

    prin intermediul DENTSU ROMANIA S.R.L., cu sediul social in str. George Enescu nr. 11-11A, etaj 5, camera 3, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertlui Bucuresti sub nr. J40/20774/2008, avand Codul Unic de inregistrare 2486616, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”),


    dar si prin intermediul

    MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO13351917, avand numar de notificare la ANSPDCP 298, in calitate de subimputernicit al Imputernicitului (denumita in cele ce urmeaza “Subimputernicit”),

    Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

    GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A., adresa: Charles de Gaulle Plaza, etajele 1, 6 si 7 Piata Charles de Gaulle, nr. 15, Bucuresti, Sector 1, Cod postal 011857.

    2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

    In cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal, cu acordul obtinut in prealabil ca datele lor cu caracter personal sa fie prelucrate in scopul acestui proiect:

    Pentru participanti:

    • 1. Adresa de e-mail
    • 2. Numar de telefon
    • 3. Nume si prenume

    Pentru castigatori:

    • 1. Nume si Prenume
    • 2. Numar de telefon
    • 3. Adresa email
    • 4. Voce
    • 5. Copie CI

    3. Scopurile prelucrarii

    Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in vederea urmatoarelor scopuri:

    • i) Organizarea si desfasurarea campaniei
    • ii) Desemnarea si validarea castigatorilor
    • iii) Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului

    Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite în Campanie.

    4. Temeiurile juridice ale prelucrarii

    Datele vor fi prelucrate in temeiul executarii contractului reprezentat de Regulamentul Oficial al Campaniei “Distractie Asigurata”. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului.

    Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru procesul de validare și inmanare a premiilor.

    5. Destinatarii datelor cu caracter personal

    Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite Imputernicitilor Operatorului - DENTSU ROMANIA S.R.L, MEDIAPOST HIT MAIL SA, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

    6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

    Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 24 luni de la incheierea Campaniei.

    Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

    Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

    La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

    7. Drepturile persoanelor vizate

    In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

    • (i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
    • (ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
    • (iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
    • (iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
    • (v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
    • (vi) dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
    • (vii) dreptul la portabilitate a datelor;
    • (viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

    Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata la adresa Charles de Gaulle Plaza, etajele 1, 6 si 7 Piata Charles de Gaulle, nr.15, Bucuresti, Sector 1, Cod postal 011857 sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: info@generali.com.

    8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

    Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

    9. Securitatea datelor cu caracter personal

    Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

    10. Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

    Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

    11. Alte prevederi

    In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

    Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

  Blog

  Fiindcă știm că îți place să te distrezi în stilul tău, avem pentru tine și niște recomandări în stilul nostru legate de siguranța ta la festival. Citește pe larg articolele de mai jos ca să rămâi „marked safe @Neversea”