Search
search icon Inchide

  Caută

  Protecția datelor cu caracter personal în cadrul Generali România

   • În conformitate cu Regulamentul General al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A., pune la dispozitie urmatoarea informare:

    Informare GDPR

    Pentru orice solicitări pe care le poți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate in INFORMARE STANDARD PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE PARTICIPANŢILOR LA FONDURILE DE PENSII PRIVATE sau la retragerea consimțământului, precum și pentru a ne adresa orice alte întrebări sau sesizări legate de prelucrarea datelor dumneavoastră personale pot fi adresate Responsabilului Cu Protecția Datelor cu Caracter Personal din cadrul Generali S.A.F.P.P. S.A. la adresa de e-mail: gdpr.ro@generali.com, sau completeaza formularul de mai jos.

   • GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. (“Generali Asigurări”), este o Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrată în sistem dualist, membră a Grupului Generali, listat în Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de IVASS sub nr. 26, identificată cu datele de mai jos, cu sediu social în București, Sector 1, Piața Charles de Gaulle nr. 15, etaje 1, 6 și 7, cod poștal, 011857, nr. în Registrul Comerțului J40/17484/2007, cod unic de înregistrare 2886621, cod înregistrare fiscală RO 2886621, Cod LEI 213800J9BYTZ1Z4YK783, Înmatriculată în registrul asigurătorilor: RA-002/2003, Certificata ISO 9001: 2015, Capital social subscris 178.999.221,7 lei, integral varsat; Tel. +4021 312 36 35, Fax +4021 312 37 20, Call center +40372 010 202, www.generali.ro, e-mail: info.ro@generali.com,

    În conformitate cu Regulamentul General pentru Protecția Datelor 2016/679/UE (RGDP) Generali România Asigurare Reasigurare S.A. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale în calitate de client al companiei. Astfel dorim să te informăm după cum urmează:

    Generali România Asigurare Reasigurare S.A. (numită în continuare “Generali Asigurări“) este parte a Grupului Generali Assicurazioni, alături de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. (numită în continuare “Generali Pensii“). În acest context, Generali Asigurări și Generali Pensii intenționează să ofere clienților și să primească de la aceștia informații unitare într-o manieră integrată.

    1. De ce este necesar să ne furnizezi datele tale cu caracter personal?

    Doar dacă ne furnizezi datele tale cu caracter personal:

    • o Vom putea încheia contractul de asigurare pe care îl dorești,
    • o Ne vom putea îndeplini obligațiile din contractul de asigurare,
    • o Vom putea plăti despăgubirile sau alte sume datorate în baza contractului de asigurare.

    Acestea sunt câteva dintre principalele activități pentru care avem nevoie de datele tale cu caracter personal, restul scopurilor le poți consulta într-o forma mai detaliata la următorul punct al acestei informări.

    2. Care sunt scopurile prelucrării datelor tale cu caracter personal?

    Generali Asigurări vă prelucra datele tale cu caracter personal pentru realizarea următoarelor scopuri:

    • i. Să facă demersurile necesare în vederea încheierii sau reînnoirii unui contract de asigurare;
    • ii. Să îți furnizeze serviciile de asigurare /reasigurare și îndeplinirea obligațiilor în baza contractului de asigurare;
    • iii. Să stabilească dreptul la despăgubire, valoarea acesteia și să facă plata acesteia;
    • iv. Să transmită ofertele pentru produsele Generali Romania fie direct de la Generali Asigurări sau prin intermediul Generali Pensii, doar dacă ai acceptat acest lucru (scop de marketing)
    • v. Să își îndeplinească obligațiile legale/ să răspundă instrucțiunilor /solicitărilor autorităților (raportări, arhivare, reclamații, etc);
    • vi. Să soluționeze potențialele dispute sau litigii în legătură cu polița de asigurare încheiată cu tine (ex: recuperare creanțe direct, prin intermediari sau în instanță, exercitare drept de regres, etc.);
    • vii. Să efectueze verificările specifice de antifraudă, prevenire a spălării banilor și combaterii finanțării terorismului, prevenirea sancțiunilor internaționale, precum și partajarea acestor date cu Grupul Generali Assicurazioni și entitățile acestuia;
    • viii. Să asigure securitatea în spațiile Generali, atunci când este cazul
    • ix. Să efectueze verificările, expertizele legale, tehnice, etc. în funcție de tipul de poliță pe care o închei cu Generali
    • x. Să identifice clienții comuni ai Generali Asigurări și Generali Pensii și în cazuri limitate să actualizeze datele proprii.
    • xi. Îmbunătățirea calității serviciilor și asigurarea funcționalității platformelor Generali de comunicare cu clienții;
    • xii. Scopuri statistice, realizate prin respectarea principiului minimizării datelor cu prioritizarea datelor agregate.
    • xiii. Să efectueze verificările privind starea medicală a asiguratului și pentru asigurările care implică o astfel de necesitate.

    Vrem să îți facem cunoscute, cu titlu de exemplu, activitățile specifice serviciilor de asigurare pentru care datele tale cu caracter personal ne sunt necesare: ofertare, calcul cotații, managementul riscului, emitere și administrare contracte de asigurare (polițe), aducere aminte plăți scadente, reînnoire poliță, reasigurare, constatare și soluționare daune, plata despăgubirilor sau a altor sume, exercitarea dreptului de regres, îndeplinirea obligațiilor de cunoaștere a clientelei, precum și a altor obligații impuse de lege, verificări în scopul prevenirii și identificării potențialelor fraude, reasigurare etc.

    3. Care sunt datele tale cu caracter personal prelucrate de Generali Asigurari?

    În funcție de tipul de asigurare, Generali Asigurări vă putea prelucra date cu caracter personal dintre cele de mai jos:

    • o Date de identificare din actul de identitate sau de pe alte documente: numele și prenume, codul numeric personal, data și locul nașterii, seria și numărul documentului, cetățenia, adresa de domiciliu sau de reședință;
    • o Date de contact: adresa de corepondență, e-mail, nr. de telefon;
    • o Date privind sănătatea, anterioare încheierii poliței de asigurare sau de pe parcursul derulării asigurării, doar daca sunt necesare și au legătură cu riscul asigurat. Tipuri de date privind sănătatea: starea fiziologica și/sau patologica, rezultatul unor investigații și/sau analize efectuate, tratamente administrate și cure prescrise de către medici. Aceste date pot fi colectate direct de la tine, dar și de la furnizori de servicii medicale sau alte persoane cu care aveți o legătură. Pentru aceasta prelucrare iți vom solicita și vom avea nevoie de acordul tău;
    • o Imaginea și/sau vocea ta;
    • o Date de geolocalizare/date de trafic/date telematice: IP, date GPS, cookies etc.;
    • o Date de stare civilă, date privind membrii familiei: număr și/ sau vârstă copii, etc.;
    • o Date financiare: rezidența fiscală, nr. de înregistrare fiscală, contul bancar, etc;
    • o Date privind studiile și formarea/ experiența profesională, locul de muncă/ activitatea desfășurată;
    • o Calități relevante (spre ex: angajat, pensionar);
    • o Date privind bunul asigurat (spre ex.: nr. înmatriculare, adresă imobil, etc.)
    • o Și/sau alte date absolut necesare îndeplinirii scopurilor de la punctul 2 sau care te privesc, în principal în legătură cu producerea de riscuri asigurate, date transmise de către tine cu ocazia convorbirilor, întâlnirilor sau a corespondenței realizate cu Generali Asigurări.

    4. Ce trebuie să faci dacă ne transmiți date cu caracter personal ale altor persoane?

    Doar atunci când sunt strict necesare pentru scopurile de la punctul 2, pot fi prelucrate date cu caracter personal ale:

    • o membrilor familiei tale;
    • o unor persoane aflate in întreținerea ta;
    • o altor persoane.

    5. Tu ai vreo responsabilitate față de persoanele ale căror date ni le-ai comunicat?

    Te rugăm să le transmiți această Notă de informare, pentru a fi informate în mod corect și complet în legătură cu prelucrarea de către noi a Datelor lor cu Caracter Personal, scopurile și temeiurile prelucrărilor, precum și drepturile acestor persoane fata de prelucrarea de către noi a datelor lor. Având în vedere că noi nu avem o relație directa cu aceste persoane și pentru a nu aduce atingere dreptului lor la intimitate, precum și eforturile semnificative pe care le-ar presupune efectuarea acestor informări către aceste persoane, nu vom încercă să comunicam direct cu aceste persoane și nu iți vom solicita informații suplimentare despre aceste persoane numai pentru scopul de a le transmite noi aceasta Informare.

    Dacă datele cerute de Generali Asigurări sunt ale copiilor tăi minori, ai în această Notă de Informare toate detaliile pentru a lua decizia de a comunica sau nu aceste date Societății Generali Asigurări.

    6. Cum procedăm dacă obținem datele tale cu caracter personal de la alte terțe persoane?

    Pot exista situații când datele tale nu sunt primite direct de la tine, ci din surse publice sau de la alte persoane fizice sau juridice, în legătură cu emiterea sau executarea unei polițe de asigurare.

    Exemple:

    • ⮚ În cazul în care ai contractat o poliță de asigurare colectiva, putem primi datele tale cu caracter personal de la angajatorii tai;
    • ⮚ Dacă polița este încheiată printr-un intermediar în asigurări cu care colaboram, acesta ne vă furniza datele tale personale;
    • ⮚ Dacă ești persoana vătămată și ești îndreptățit la despăgubire, putem primi datele tale de la clientul nostru sau de la autorități;
    • ⮚ În cazul polițelor de asigurare care au o componenta de sănătate, putem primi Datele tale cu Caracter Personal de la furnizori de servicii medicale, în baza acordului tău;
    • ⮚ În cazul în care nu avem direct de la tine suficiente date necesare pentru cunoașterea clientelei sau pentru îndeplinirea obligațiilor ce ne revin pentru prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului, vom colecta asemenea date din surse publice direct sau prin intermediul unor furnizori de servicii specializați sau a distribuitorilor de asigurări cu care colaboram.

    7. Care este temeiul juridic al prelucrării Datelor personale de către Generali Asigurări?

    • (i) Executarea unui contract sau pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract între tine și Generai Asigurări (Art. 6(1)(b) GDPR) – Prelucrările bazate pe acest temei sunt menționate in punctul 2 (i – iii).
    • (ii) Îndeplinirea unor obligații legale de către Generali Asigurări (Art. 6(1)(c) GDPR) – Prelucrările bazate pe acest temei sunt menționate în punctul 2 (v). Acest temei este utilizat de exemplu pentru a respecta o obligație legală aflată în sarcina noastră privind aplicarea unui proces de cunoaștere a clientelei, precum și de respectare a principiilor GDPR referitoare la exactitatea datelor cu caracter personal.
    • (iii) Consimțământul tău (Art. 6(1)(a) GDPR) – Prelucrările bazate pe acest temei sunt menționate în punctul 1 (iv).
     Consimțământul este temeiul legal pentru activitățile de prelucrare în scopuri de promovare a serviciilor companiei sau în alte scopuri prevăzute în acordurile privind prelucrarea datelor personale;
    • (iv) Consimțământul tău specific pentru datele medicale (Art. 9(2)(a) GDPR) – Prelucrările bazate pe acest temei sunt menționate în punctul 1 (xiii). Acest temei este baza prelucrării pentru date medicale în măsura în care aceasta nu se bazează pe un alt temei legal;
    • (v) Interesul legitim al Generali Asigurări (Art. 6(1)(f) GDPR) – Prelucrările bazate pe acest temei sunt menționate în punctul 1 (vi – xii).

    8. Către cine transferam Datele tale cu caracter personal?

    • • autoritățile competente să solicite și să primească astfel de informații.
     Exemple: Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F), Autoritatea Națională de Administrare Fiscala (A.N.A.F.), Oficiul National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.), alte autorități, instanțele de judecata, parchete, executori judecătorești, notari publici, auditori etc.
    • • partenerii contractuali ai Generali Asigurări
     Exemple: audit, reasigurare, calcul prime, clinici, consultanți, experți, prestatori de servicii IT, furnizorii de servicii poștale/curierat/mesagerie, transmitere de notificări, arhivare, servicii de relații cu clienții, unități reparatoare etc.)

    Toți furnizorii de servicii ai Generali Asigurări sunt obligați prin contract să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal.

    • distribuitorii de asigurări daca produsul de asigurare este vândut prin distribuitori (agenți, brokeri, alți intermediari)
    • Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale (“PAID”) și/sau Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR), pentru polițele de asigurare obligatorie (PAD sau RCA)
    • Entități care fac parte din Grupul Generali

    În unele ocazii prilejuite de desfășurarea activității noastre, vom transmite Datele tale cu Caracter Personal și către alte entități din Grupul Generali care îndeplinesc pentru noi activități specifice sau care centralizează anumite informații privind activitatea noastră în conformitate cu informațiile din prezenta nota de informare.

    9. Sunt transferate in străinătate datele tale personale?

    Anumite categorii de date cu caracter personal pot fi stocate și prelucrate în orice țară în care angajam furnizori de servicii. Cu toate acestea, vom lua masuri pentru a ne asigura că transferuri către alte țări respecta legile aplicabile privind protecția datelor și că datele tale cu caracter personal rămân protejate conform standardelor europene. În anumite circumstanțe, instanțele, agențiile de aplicare a legii, agențiile de reglementare sau autoritățile de securitate din acele alte țări pot avea dreptul să acceseze datele tale personale. În cazul transferurilor către alte țări, utilizam unul sau mai multe dintre următoarele mecanisme:

    • • Clauze contractuale standard ale UE cu un destinatar de date în afara SEE sau Marea Britanie
    • • Verificarea faptului ca destinatarul a implementat reguli corporatiste obligatorii

    De asemenea, ne vom asigura că toți partenerii noștri internaționali au adoptat masuri suplimentare în scopul de a oferi garanțiile adecvate, drepturile executorii și căile de atac legale eficiente.

    10. Care este durata de prelucrare a Datelor cu caracter personal?

    Datele tale cu caracter personal vor fi reținute în baza de date Generali Asigurări astfel:

    • ● Pentru faza de ofertare

    Dacă ești interesat de o poliță de viață și/sau sănătate:

    • o pe perioada ceruta de legislativa fiscala, în cazul în care faci o plată la acest moment sau
    • o maxim 6 luni de la data semnării de către Contractant a ofertei de asigurare, daca nu exista o plata efectuata.

    Dacă ești interesat de alte polițe de asigurare (asigurări generale):

    • o perioada de timp de 60 de zile de la data emiterii ofertei.

    Excepție: dacă ofertele trebuie păstrate o perioadă mai lungă de timp în baza unei prevederi legale.

    • ● După încheierea contractului
    • o pe perioada în care tu ești Client Generali Asigurări sau PAID (Contractant, Asigurat sau Beneficiar al despăgubirii) și după încetarea contractului, daca aceste datele sunt necesare pentru exercitarea de către Generali Asigurări a drepturilor ce rezulta din contractul de asigurare sau îndeplinirea de către Generali Asigurări a obligațiilor ce rezulta din legislație și din reglementările interne privitoare la arhivare.
    • o Pentru o perioada de 10 ani de la ultima tranzacție, conform legislației specifice emisa de către A.S.F.

    Vom păstra datele tale chiar și dacă nu ai încheiat tu contractul, dar efectele contractului de asigurare se produc față de tine.

    • ● Date prelucrate în baza consimțământului sau a interesului legitim al Generali
    • o până retragerea consimțământului tău pentru activitățile care au la baza acest temei, sub condiția că datele respective să nu fie necesar a fi prelucrate în continuare pentru îndeplinirea unor obligații legale;
    • o până la realizarea scopului de la punctul 2 sub condiția ca după acest moment să nu mai existe obligații legale de a reține datele.

    11. Care sunt drepturile tale cu privire la datele cu caracter personal?

    Drepturile pe care le ai în baza prevederilor GDPR sunt următoarele:

    • ● Retragerea consimțământului: Dacă prelucrarea se realizează în baza consimțământului tău, iți poți retrage consimțământul pentru prelucrarea respectiva în orice moment.
    • ● Rectificarea datelor: În cazul în care observi că deținem date cu caracter personal eronate, ne poți solicita în orice moment rectificarea datelor cu caracter personal care te privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a pastra datele cu caracter personal – care sunt utilizate continuu și care sunt în posesia sau controlul nostru – exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi.
    • ● Restricția prelucrării: În cazul în care te afli în una dintre situațiile de mai jos, poți să ne soliciți să restricționăm prelucrarea datelor tale:
     • ○ contești corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea,
     • ○ prelucrarea este ilegala și soliciți restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal,
     • ○ nu mai avem nevoie de datele tale cu caracter personal, dar le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau
     • ○ te opui prelucrării în perioada în care verificam daca motivele noastre legitime au întâietate față de alte drepturile tale
    • ● Accesul la datele tale: Ne poți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre tine, inclusiv informații cu privire la ce categorii de date, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, daca nu sunt colectate direct de la tine și cui i-au fost dezvăluite, daca este cazul. Poți obține un exemplar de la noi, gratuit, conținând datele cu caracter personal pe care le deținem despre tine. Ne rezervam dreptul de a percepe o taxa rezonabila pentru solicitări abuzive.
    • ● Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, cu condiția că prelucrarea să fie necesara pentru executarea unui contract.
    • ● Dreptul la ștergere: Poți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:
     • ○ datele tale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost prelucrate;
     • ○ te opui prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea Dreptul de opoziție mai jos);
     • ○ datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;
     • ○ îți retragi consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea
     • Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:
     • ○ în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesita prelucrarea acelor date de către noi;
     • ○ în special pentru cerințele legale privind termenele de păstrare a datelor;
     • ○ pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
    • ● Dreptul de opoziție: Poți obiecta oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest caz, nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, daca nu putem demonstra motive întemeiate, legitime și un interes major pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept. Când te opui prelucrării, te rugam să menționezi daca dorești ștergerea datelor cu caracter personal sau restricția prelucrării acestor date.
     Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal completând formularul online disponibil la adresa: dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala

    De reținut!

    Perioada de soluționare a cererii: Vom încerca să soluționam cererea ta referitoare la exercitarea unui drept în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungita din motive privind dreptul specific sau complexitatea solicitării.

    Restricționarea accesului: În anumite situații, este posibil să nu putem să îți acordam acces la toate sau parte din datele cu caracter personal, din cauza unor restricții prevăzute de lege. Dacă îți refuzăm solicitarea de acces, iți vom comunica motivul refuzului.

    Imposibilitatea identificării: În unele cazuri, este posibil să nu putem să identificam datele cu caracter personal, din cauza lipsei elementelor de identificare furnizate în cererea pe care ne-o transmiți. În astfel de cazuri, dacă nu furnizezi informații suplimentare care să permită identificarea ta, nu vom fi în măsură să dam curs solicitării de a exercita drepturile legale așa cum sunt descrise în aceasta secțiune.

    12. Cum poți să ne contactezi în legătură cu datele tale personale?

    Pentru mai multe informații cu privire la datele tale personale, pentru exercitarea drepturilor precum și pentru a transmite orice alte întrebări privitoare la cele comunicate prin prezenta Nota de Informare, poți înaintă o solicitare în atenția Responsabilului pentru protecția datelor cu caracter personal din cadrul Generali Asigurări:

    • ● prin e-mail la protectiadatelor.ro@generali.com,
    • ● prin poștă la adresa: București, Sector 1, Piața Charles de Gaulle nr. 15, etajele 1, 6 si 7, Cod poștal 011857
    • ● sau accesând formularul Cerințe/Reclamații aflat pe site în partea de mai jos

    Te rugăm să comunici Generali Asigurări orice modificare a datelor tale personale. Pentru mai multe informații cu privire la protecția datelor cu caracter personal, poți accesa site-ul nostru www.generali.ro – secțiunea privind Protecția Datelor cu Caracter Personal.

    Informarea privind protecția datelor a fost actualizată în februarie 2024 și o poți consulta aici

    Arhiva Informări privind protecția datelor:

    Versiunea Informării privind protecția datelor valabilă până în decembrie 2023 – o poți consulta aici

    Versiunea Informării privind protecția datelor valabilă până în februarie 2024 – o poți consulta aici

   • Doar în cazul în care ai o cerință / reclamație referitoare la protecția datelor personale, completează formularul de mai jos.

    Informare privind protecția datelor cu caracter personal

    Având în vedere că, urmare a faptului că vei completa datele cu caracter personal ale tale sau ale altor persoane, Generali va prelucra aceste date în scopul furnizării de servicii de asigurare sau în alte scopuri agreate, după caz, te rugăm să parcurgi prezenta Informare privind protecția datelor cu caracter personal:

    • Vă informăm că începând cu data de 25 Mai 2018, se aplică de către toate statele Uniunii Europene – “Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date” (denumit generic și GDPR) . Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. (Generali S.A.F.P.P.), in calitate de operator de date cu caracter personal, se aliniază prevederilor regulamentului, precum și legislației locale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, motiv pentru care vă comunicăm următoarele.

     SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

     Ca urmare a dobândirii calității de participant la fond, Generali S.A.F.P.P. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scop contractual și legal. Temeiurile prelucrării datelor personale sunt constituite din:

     • • Temei contractual – dacă ați semnat un Act Individual de Aderare la un fond de pensii private;
     • • Temei legal:
      • – dacă ați aderat la Pilonul II de pensii private obligatorii, prevederile “Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat”, republicată cu modificările și completările ulterioare;
      • – dacă ați fost distribuit aleatoriu la Pilonul II de pensii private obligatorii, conform aceleiasi Legi nr. 411/2004 și/sau
      • – dacă ați aderat la Pilonul III de pensii private facultative, prevederile “Legii nr. 204/2006 privind fondurile facultative”, cu modificările și completările ulterioare;
      • – normele Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) privind administrarea pensiilor private.
     • • Temeiul acordului propriu – dacă ați semnat un consimțământ pentru prelucrarea datelor personale, în alte situații.

     Subliniem faptul că Generali S.A.F.P.P. în calitate de administrator al fondului de pensie privata și al contului dumneavoastră individual de participant la fond:

     • nu intenționează să prelucreze date cu caracter personal în scopul unor transferuri către alte țări sau organizații internaționale;
     • nu prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul creării de profiluri (reprezentând orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea acestora pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoană fizică respectivă sau deplasările acesteia).

     Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Generali S.A.F.P.P. exclusiv în scopul administrării contului dumneavoastră individual de pensie privată și pot fi obținute de la și/sau comunicate următoarelor entități (dupa caz):

     • – Casa Naţională sau Sectoriala de Pensii Publice de care aparţineţi;
     • – Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) – Sector Pensii Private;
     • – Bănci depozitare;
     • – Alte persoane juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului în baza unui contract, în scopul desfășurării actului de aderare și a îndeplinirii obligațiilor legale ale operatorului;
     • – Alte autorități publice (ex. ONPCSB, ANAF, DEPABP), autorități judecătorești, organe de poliție, cabinete notariale, cabinete de avocatură, auditori financiari, alți administratori de pensii sau angajator.

     Generali S.A.F.P.P. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata contractuală, până la expirarea obligațiilor legale/contractuale și conform termenelor de arhivare prevăzute de legislația în vigoare.

     În cazul promovării altor produse și servicii oferite de către Generali S.A.F.P.P., vom putea utiliza informațiile dumneavoastră strict necesare (ex.: nume, prenume, adresă de domiciliu, e-mail, telefon) numai pe baza consimțământului dumneavoastra privind prelucrarea datelor personale în scop de marketing direct.

     DREPTURILE PERSOANEI VIZATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

     Regulamentul 2016/679/UE conferă un set de drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent în baza legislației naționale, regăsiți mai jos o prezentare pe scurt a drepturilor de care dispuneți începând cu data de 25.05.2018 :

     Dreptul de acces la datele Dvs. cu caracter personal

     Dreptul la portabilitatea datelor – transmiterea directa a acestora către alt operator

     Dreptul la opoziție privind prelucrarea datelor, dacă nu prevalează interesul legitim al operatorului conform legislației.

     Dreptul la rectificarea unor eventuale inexactități privind datele Dvs.

     Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – reprezintă dreptul de a solicita ștergerea datelor, dacă nu prevalează prevederi ale legislației in vigoare

     Dreptul la restricționarea prelucrării pe o perioadă egală cu cea a existenței motivului pentru care a fost solicitată restricționarea

     Pentru exercitarea acestor drepturi, sau dacă aveți întrebări sau sesizări legate de prelucrarea datelor dvs personale, puteți să ne contactați sau să transmiteți o solicitare în atenția Responsabilului Cu Protecția Datelor cu Caracter Personal la adresa de e-mail: gdpr.ro@generali.com, tel. 021.308.38.72 sau la sediul Generali S.A.F.P.P. S.A.

     Eventualele plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.). www.dataprotection.ro

    • GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. (“Generali Asigurări”), este o Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrată în sistem dualist, membră a Grupului Generali, listat în Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de IVASS sub nr. 26, identificată cu datele de mai jos, cu sediu social în București, Sector 1, Piața Charles de Gaulle nr. 15, etaje 1, 6 și 7, cod poștal, 011857, nr. în Registrul Comerțului J40/17484/2007, cod unic de înregistrare 2886621, cod înregistrare fiscală RO 2886621, Cod LEI 213800J9BYTZ1Z4YK783, Înmatriculată în registrul asigurătorilor: RA-002/2003, Certificata ISO 9001: 2015, Capital social subscris 178.999.221,7 lei, integral varsat; Tel. +4021 312 36 35, Fax +4021 312 37 20, Call center +40372 010 202, www.generali.ro, e-mail: info.ro@generali.com,

     În conformitate cu Regulamentul General pentru Protecția Datelor 2016/679/UE (RGDP) Generali România Asigurare Reasigurare S.A. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale în calitate de client al companiei. Astfel dorim să te informăm după cum urmează:

     Generali România Asigurare Reasigurare S.A. (numită în continuare “Generali Asigurări“) este parte a Grupului Generali Assicurazioni, alături de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. (numită în continuare “Generali Pensii“). În acest context, Generali Asigurări și Generali Pensii intenționează să ofere clienților și să primească de la aceștia informații unitare într-o manieră integrată.

     1. De ce este necesar să ne furnizezi datele tale cu caracter personal?

     Doar dacă ne furnizezi datele tale cu caracter personal:

     • o Vom putea încheia contractul de asigurare pe care îl dorești,
     • o Ne vom putea îndeplini obligațiile din contractul de asigurare,
     • o Vom putea plăti despăgubirile sau alte sume datorate în baza contractului de asigurare.

     Acestea sunt câteva dintre principalele activități pentru care avem nevoie de datele tale cu caracter personal, restul scopurilor le poți consulta într-o forma mai detaliata la următorul punct al acestei informări.

     2. Care sunt scopurile prelucrării datelor tale cu caracter personal?

     Generali Asigurări vă prelucra datele tale cu caracter personal pentru realizarea următoarelor scopuri:

     • i. Să facă demersurile necesare în vederea încheierii sau reînnoirii unui contract de asigurare;
     • ii. Să îți furnizeze serviciile de asigurare /reasigurare și îndeplinirea obligațiilor în baza contractului de asigurare;
     • iii. Să stabilească dreptul la despăgubire, valoarea acesteia și să facă plata acesteia;
     • iv. Să transmită ofertele pentru produsele Generali Romania fie direct de la Generali Asigurări sau prin intermediul Generali Pensii, doar dacă ai acceptat acest lucru (scop de marketing)
     • v. Să își îndeplinească obligațiile legale/ să răspundă instrucțiunilor /solicitărilor autorităților (raportări, arhivare, reclamații, etc);
     • vi. Să soluționeze potențialele dispute sau litigii în legătură cu polița de asigurare încheiată cu tine (ex: recuperare creanțe direct, prin intermediari sau în instanță, exercitare drept de regres, etc.);
     • vii. Să efectueze verificările specifice de antifraudă, prevenire a spălării banilor și combaterii finanțării terorismului, prevenirea sancțiunilor internaționale, precum și partajarea acestor date cu Grupul Generali Assicurazioni și entitățile acestuia;
     • viii. Să asigure securitatea în spațiile Generali, atunci când este cazul
     • ix. Să efectueze verificările, expertizele legale, tehnice, etc. în funcție de tipul de poliță pe care o închei cu Generali
     • x. Să identifice clienții comuni ai Generali Asigurări și Generali Pensii și în cazuri limitate să actualizeze datele proprii.
     • xi. Îmbunătățirea calității serviciilor și asigurarea funcționalității platformelor Generali de comunicare cu clienții;
     • xii. Scopuri statistice, realizate prin respectarea principiului minimizării datelor cu prioritizarea datelor agregate.
     • xiii. Să efectueze verificările privind starea medicală a asiguratului și pentru asigurările care implică o astfel de necesitate.

     Vrem să îți facem cunoscute, cu titlu de exemplu, activitățile specifice serviciilor de asigurare pentru care datele tale cu caracter personal ne sunt necesare: ofertare, calcul cotații, managementul riscului, emitere și administrare contracte de asigurare (polițe), aducere aminte plăți scadente, reînnoire poliță, reasigurare, constatare și soluționare daune, plata despăgubirilor sau a altor sume, exercitarea dreptului de regres, îndeplinirea obligațiilor de cunoaștere a clientelei, precum și a altor obligații impuse de lege, verificări în scopul prevenirii și identificării potențialelor fraude, reasigurare etc.

     3. Care sunt datele tale cu caracter personal prelucrate de Generali Asigurari?

     În funcție de tipul de asigurare, Generali Asigurări vă putea prelucra date cu caracter personal dintre cele de mai jos:

     • o Date de identificare din actul de identitate sau de pe alte documente: numele și prenume, codul numeric personal, data și locul nașterii, seria și numărul documentului, cetățenia, adresa de domiciliu sau de reședință;
     • o Date de contact: adresa de corepondență, e-mail, nr. de telefon;
     • o Date privind sănătatea, anterioare încheierii poliței de asigurare sau de pe parcursul derulării asigurării, doar daca sunt necesare și au legătură cu riscul asigurat. Tipuri de date privind sănătatea: starea fiziologica și/sau patologica, rezultatul unor investigații și/sau analize efectuate, tratamente administrate și cure prescrise de către medici. Aceste date pot fi colectate direct de la tine, dar și de la furnizori de servicii medicale sau alte persoane cu care aveți o legătură. Pentru aceasta prelucrare iți vom solicita și vom avea nevoie de acordul tău;
     • o Imaginea și/sau vocea ta;
     • o Date de geolocalizare/date de trafic/date telematice: IP, date GPS, cookies etc.;
     • o Date de stare civilă, date privind membrii familiei: număr și/ sau vârstă copii, etc.;
     • o Date financiare: rezidența fiscală, nr. de înregistrare fiscală, contul bancar, etc;
     • o Date privind studiile și formarea/ experiența profesională, locul de muncă/ activitatea desfășurată;
     • o Calități relevante (spre ex: angajat, pensionar);
     • o Date privind bunul asigurat (spre ex.: nr. înmatriculare, adresă imobil, etc.)
     • o Și/sau alte date absolut necesare îndeplinirii scopurilor de la punctul 2 sau care te privesc, în principal în legătură cu producerea de riscuri asigurate, date transmise de către tine cu ocazia convorbirilor, întâlnirilor sau a corespondenței realizate cu Generali Asigurări.

     4. Ce trebuie să faci dacă ne transmiți date cu caracter personal ale altor persoane?

     Doar atunci când sunt strict necesare pentru scopurile de la punctul 2, pot fi prelucrate date cu caracter personal ale:

     • o membrilor familiei tale;
     • o unor persoane aflate in întreținerea ta;
     • o altor persoane.

     5. Tu ai vreo responsabilitate față de persoanele ale căror date ni le-ai comunicat?

     Te rugăm să le transmiți această Notă de informare, pentru a fi informate în mod corect și complet în legătură cu prelucrarea de către noi a Datelor lor cu Caracter Personal, scopurile și temeiurile prelucrărilor, precum și drepturile acestor persoane fata de prelucrarea de către noi a datelor lor. Având în vedere că noi nu avem o relație directa cu aceste persoane și pentru a nu aduce atingere dreptului lor la intimitate, precum și eforturile semnificative pe care le-ar presupune efectuarea acestor informări către aceste persoane, nu vom încercă să comunicam direct cu aceste persoane și nu iți vom solicita informații suplimentare despre aceste persoane numai pentru scopul de a le transmite noi aceasta Informare.

     Dacă datele cerute de Generali Asigurări sunt ale copiilor tăi minori, ai în această Notă de Informare toate detaliile pentru a lua decizia de a comunica sau nu aceste date Societății Generali Asigurări.

     6. Cum procedăm dacă obținem datele tale cu caracter personal de la alte terțe persoane?

     Pot exista situații când datele tale nu sunt primite direct de la tine, ci din surse publice sau de la alte persoane fizice sau juridice, în legătură cu emiterea sau executarea unei polițe de asigurare.

     Exemple:

     • ⮚ În cazul în care ai contractat o poliță de asigurare colectiva, putem primi datele tale cu caracter personal de la angajatorii tai;
     • ⮚ Dacă polița este încheiată printr-un intermediar în asigurări cu care colaboram, acesta ne vă furniza datele tale personale;
     • ⮚ Dacă ești persoana vătămată și ești îndreptățit la despăgubire, putem primi datele tale de la clientul nostru sau de la autorități;
     • ⮚ În cazul polițelor de asigurare care au o componenta de sănătate, putem primi Datele tale cu Caracter Personal de la furnizori de servicii medicale, în baza acordului tău;
     • ⮚ În cazul în care nu avem direct de la tine suficiente date necesare pentru cunoașterea clientelei sau pentru îndeplinirea obligațiilor ce ne revin pentru prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului, vom colecta asemenea date din surse publice direct sau prin intermediul unor furnizori de servicii specializați sau a distribuitorilor de asigurări cu care colaboram.

     7. Care este temeiul juridic al prelucrării Datelor personale de către Generali Asigurări?

     • (i) Executarea unui contract sau pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract între tine și Generai Asigurări (Art. 6(1)(b) GDPR) – Prelucrările bazate pe acest temei sunt menționate in punctul 2 (i – iii).
     • (ii) Îndeplinirea unor obligații legale de către Generali Asigurări (Art. 6(1)(c) GDPR) – Prelucrările bazate pe acest temei sunt menționate în punctul 2 (v). Acest temei este utilizat de exemplu pentru a respecta o obligație legală aflată în sarcina noastră privind aplicarea unui proces de cunoaștere a clientelei, precum și de respectare a principiilor GDPR referitoare la exactitatea datelor cu caracter personal.
     • (iii) Consimțământul tău (Art. 6(1)(a) GDPR) – Prelucrările bazate pe acest temei sunt menționate în punctul 1 (iv).
      Consimțământul este temeiul legal pentru activitățile de prelucrare în scopuri de promovare a serviciilor companiei sau în alte scopuri prevăzute în acordurile privind prelucrarea datelor personale;
     • (iv) Consimțământul tău specific pentru datele medicale (Art. 9(2)(a) GDPR) – Prelucrările bazate pe acest temei sunt menționate în punctul 1 (xiii). Acest temei este baza prelucrării pentru date medicale în măsura în care aceasta nu se bazează pe un alt temei legal;
     • (v) Interesul legitim al Generali Asigurări (Art. 6(1)(f) GDPR) – Prelucrările bazate pe acest temei sunt menționate în punctul 1 (vi – xii).

     8. Către cine transferam Datele tale cu caracter personal?

     • • autoritățile competente să solicite și să primească astfel de informații.
      Exemple: Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F), Autoritatea Națională de Administrare Fiscala (A.N.A.F.), Oficiul National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.), alte autorități, instanțele de judecata, parchete, executori judecătorești, notari publici, auditori etc.
     • • partenerii contractuali ai Generali Asigurări
      Exemple: audit, reasigurare, calcul prime, clinici, consultanți, experți, prestatori de servicii IT, furnizorii de servicii poștale/curierat/mesagerie, transmitere de notificări, arhivare, servicii de relații cu clienții, unități reparatoare etc.)

     Toți furnizorii de servicii ai Generali Asigurări sunt obligați prin contract să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal.

     • distribuitorii de asigurări daca produsul de asigurare este vândut prin distribuitori (agenți, brokeri, alți intermediari)
     • Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale (“PAID”) și/sau Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR), pentru polițele de asigurare obligatorie (PAD sau RCA)
     • Entități care fac parte din Grupul Generali

     În unele ocazii prilejuite de desfășurarea activității noastre, vom transmite Datele tale cu Caracter Personal și către alte entități din Grupul Generali care îndeplinesc pentru noi activități specifice sau care centralizează anumite informații privind activitatea noastră în conformitate cu informațiile din prezenta nota de informare.

     9. Sunt transferate in străinătate datele tale personale?

     Anumite categorii de date cu caracter personal pot fi stocate și prelucrate în orice țară în care angajam furnizori de servicii. Cu toate acestea, vom lua masuri pentru a ne asigura că transferuri către alte țări respecta legile aplicabile privind protecția datelor și că datele tale cu caracter personal rămân protejate conform standardelor europene. În anumite circumstanțe, instanțele, agențiile de aplicare a legii, agențiile de reglementare sau autoritățile de securitate din acele alte țări pot avea dreptul să acceseze datele tale personale. În cazul transferurilor către alte țări, utilizam unul sau mai multe dintre următoarele mecanisme:

     • • Clauze contractuale standard ale UE cu un destinatar de date în afara SEE sau Marea Britanie
     • • Verificarea faptului ca destinatarul a implementat reguli corporatiste obligatorii

     De asemenea, ne vom asigura că toți partenerii noștri internaționali au adoptat masuri suplimentare în scopul de a oferi garanțiile adecvate, drepturile executorii și căile de atac legale eficiente.

     10. Care este durata de prelucrare a Datelor cu caracter personal?

     Datele tale cu caracter personal vor fi reținute în baza de date Generali Asigurări astfel:

     • ● Pentru faza de ofertare

     Dacă ești interesat de o poliță de viață și/sau sănătate:

     • o pe perioada ceruta de legislativa fiscala, în cazul în care faci o plată la acest moment sau
     • o maxim 6 luni de la data semnării de către Contractant a ofertei de asigurare, daca nu exista o plata efectuata.

     Dacă ești interesat de alte polițe de asigurare (asigurări generale):

     • o perioada de timp de 60 de zile de la data emiterii ofertei.

     Excepție: dacă ofertele trebuie păstrate o perioadă mai lungă de timp în baza unei prevederi legale.

     • ● După încheierea contractului
     • o pe perioada în care tu ești Client Generali Asigurări sau PAID (Contractant, Asigurat sau Beneficiar al despăgubirii) și după încetarea contractului, daca aceste datele sunt necesare pentru exercitarea de către Generali Asigurări a drepturilor ce rezulta din contractul de asigurare sau îndeplinirea de către Generali Asigurări a obligațiilor ce rezulta din legislație și din reglementările interne privitoare la arhivare.
     • o Pentru o perioada de 10 ani de la ultima tranzacție, conform legislației specifice emisa de către A.S.F.

     Vom păstra datele tale chiar și dacă nu ai încheiat tu contractul, dar efectele contractului de asigurare se produc față de tine.

     • ● Date prelucrate în baza consimțământului sau a interesului legitim al Generali
     • o până retragerea consimțământului tău pentru activitățile care au la baza acest temei, sub condiția că datele respective să nu fie necesar a fi prelucrate în continuare pentru îndeplinirea unor obligații legale;
     • o până la realizarea scopului de la punctul 2 sub condiția ca după acest moment să nu mai existe obligații legale de a reține datele.

     11. Care sunt drepturile tale cu privire la datele cu caracter personal?

     Drepturile pe care le ai în baza prevederilor GDPR sunt următoarele:

     • ● Retragerea consimțământului: Dacă prelucrarea se realizează în baza consimțământului tău, iți poți retrage consimțământul pentru prelucrarea respectiva în orice moment.
     • ● Rectificarea datelor: În cazul în care observi că deținem date cu caracter personal eronate, ne poți solicita în orice moment rectificarea datelor cu caracter personal care te privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a pastra datele cu caracter personal – care sunt utilizate continuu și care sunt în posesia sau controlul nostru – exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi.
     • ● Restricția prelucrării: În cazul în care te afli în una dintre situațiile de mai jos, poți să ne soliciți să restricționăm prelucrarea datelor tale:
      • ○ contești corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea,
      • ○ prelucrarea este ilegala și soliciți restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal,
      • ○ nu mai avem nevoie de datele tale cu caracter personal, dar le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau
      • ○ te opui prelucrării în perioada în care verificam daca motivele noastre legitime au întâietate față de alte drepturile tale
     • ● Accesul la datele tale: Ne poți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre tine, inclusiv informații cu privire la ce categorii de date, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, daca nu sunt colectate direct de la tine și cui i-au fost dezvăluite, daca este cazul. Poți obține un exemplar de la noi, gratuit, conținând datele cu caracter personal pe care le deținem despre tine. Ne rezervam dreptul de a percepe o taxa rezonabila pentru solicitări abuzive.
     • ● Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, cu condiția că prelucrarea să fie necesara pentru executarea unui contract.
     • ● Dreptul la ștergere: Poți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:
      • ○ datele tale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost prelucrate;
      • ○ te opui prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea Dreptul de opoziție mai jos);
      • ○ datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;
      • ○ îți retragi consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea
      • Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:
      • ○ în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesita prelucrarea acelor date de către noi;
      • ○ în special pentru cerințele legale privind termenele de păstrare a datelor;
      • ○ pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
     • ● Dreptul de opoziție: Poți obiecta oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest caz, nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, daca nu putem demonstra motive întemeiate, legitime și un interes major pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept. Când te opui prelucrării, te rugam să menționezi daca dorești ștergerea datelor cu caracter personal sau restricția prelucrării acestor date.
      Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal completând formularul online disponibil la adresa: dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala

     De reținut!

     Perioada de soluționare a cererii: Vom încerca să soluționam cererea ta referitoare la exercitarea unui drept în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungita din motive privind dreptul specific sau complexitatea solicitării.

     Restricționarea accesului: În anumite situații, este posibil să nu putem să îți acordam acces la toate sau parte din datele cu caracter personal, din cauza unor restricții prevăzute de lege. Dacă îți refuzăm solicitarea de acces, iți vom comunica motivul refuzului.

     Imposibilitatea identificării: În unele cazuri, este posibil să nu putem să identificam datele cu caracter personal, din cauza lipsei elementelor de identificare furnizate în cererea pe care ne-o transmiți. În astfel de cazuri, dacă nu furnizezi informații suplimentare care să permită identificarea ta, nu vom fi în măsură să dam curs solicitării de a exercita drepturile legale așa cum sunt descrise în aceasta secțiune.

     12. Cum poți să ne contactezi în legătură cu datele tale personale?

     Pentru mai multe informații cu privire la datele tale personale, pentru exercitarea drepturilor precum și pentru a transmite orice alte întrebări privitoare la cele comunicate prin prezenta Nota de Informare, poți înaintă o solicitare în atenția Responsabilului pentru protecția datelor cu caracter personal din cadrul Generali Asigurări:

     • ● prin e-mail la protectiadatelor.ro@generali.com,
     • ● prin poștă la adresa: București, Sector 1, Piața Charles de Gaulle nr. 15, etajele 1, 6 si 7, Cod poștal 011857
     • ● sau accesând formularul Cerințe/Reclamații aflat pe site în partea de mai jos

     Te rugăm să comunici Generali Asigurări orice modificare a datelor tale personale. Pentru mai multe informații cu privire la protecția datelor cu caracter personal, poți accesa site-ul nostru www.generali.ro – secțiunea privind Protecția Datelor cu Caracter Personal.

     Informarea privind protecția datelor a fost actualizată în februarie 2024 și o poți consulta aici

     Arhiva Informări privind protecția datelor:

     Versiunea Informării privind protecția datelor valabilă până în decembrie 2023 – o poți consulta aici

     Versiunea Informării privind protecția datelor valabilă până în februarie 2024 – o poți consulta aici