Search
search icon Inchide

  Caută

  Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  Având în vedere că, urmare a faptului că o să completezi datele cu caracter personal ale tale sau ale altor persoane, Generali va prelucra aceste date în scopul furnizării de servicii de asigurare sau în alte scopuri agreate, după caz, te rugăm să parcurgi prezenta Informare privind protecția datelor cu caracter personal:

  În conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) care este aplicabil din data de 25 mai 2018, S.C GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A., operator de date cu caracter personal înscris în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 11755, te informăm după cum urmează:

  Pentru a face demersuri în vederea încheierii de contracte de asigurare cu Generali România Asigurare Reasigurare S.A., cu sediul in Bucuresti, Piața Charles de Gaulle, nr. 15, etajele 1, 6 si 7, Sector 1 (“Generali”), cat si pentru executarea sau, după caz, reînnoirea unui astfel de contract, datele tale personale, inclusiv, dar fără a se limita la cele de pe copia actului de identitate sau de pe alte documente de identificare, după caz, date privind sănătatea, imaginea ta vor fi colectate și prelucrate de către Generali. În consecință, fără a avea la dispoziție datele tale cu caracter personal necesare, Generali nu va putea să încheie polița de asigurare pe care o soliciți sau, după caz, nu va putea executa contractul de asigurare în care ești/vei fi parte/ale căror efecte se produc față de tine, inclusiv dar fără a se limita la activitatea de plată a despăgubirilor. O eventuală prelucrare ulterioară în scopuri statistice se va face cu respectarea principiului reducerii la minim a datelor și, în măsura în care este posibil, va exclude prelucrarea datelor cu caracter personal, presupunând date agregate, care nu sunt utilizate în sprijinul unor măsuri sau decizii privind o anumită persoană fizică.

  Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate de Generali pentru următoarele scopuri:

  • Prestarea serviciilor de asigurare (cotații, managementul riscului, ofertare, emitere, administrare polițe, memento plăți scadente, reînnoiri polițe, instrumentarea și soluționarea daunelor, exercitarea dreptului de regres și/sau, după caz, verificări în scopul prevenirii și identificării potențialelor fraude);
  • Marketing și scopuri statistice, în cazul în care îți exprimi consimțământul pentru acest scop;
  • Îndeplinirea unor obligații legale și cerințe ASF sau ale altor autorități.

  Prelucrarea datelor tale cu caracter personal se face în baza:

  • Contractului de asigurare în care ești parte, pe care soliciți să îl închei sau în baza căruia soliciți o despăgubire sau, după caz, interesul legitim al Generali de a realiza un management al clienților în vederea subscrierii, precum și de a preveni acordarea nejustificată a plăților de despăgubiri;
  • Consimțământul tău conform Formularului de Acord în acest sens
  • Unor obligații legale.

  Datele tale cu caracter personal pot fi transferate către: autorițăți de stat (inclusiv instanțe, autorități fiscale), Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale („PAID”) în cazul polițelor de asigurare obligatorie a locuințelor, furnizori de servicii (inclusiv reasiguratori, furnizori de servicii de calculație a primelor, unități reparatoare, clinici, consultanți, experți, dezvoltatori de servicii IT, societăți de arhivare), intermediari, alte companii din Grupul Generali și alți destinatari împuterniciți expres de către Generali, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și cu scopurile prelucrării. Datele tale cu caracter personal colectate pentru încheierea contractului de asigurare, pentru executarea acestuia, inclusiv pentru acordarea de despăgubiri, vor fi reținute în baza de date Generali, pentru faza de ofertare 60 de zile de la data emiterii ofertei și după încheierea contractului, pe perioada în care ești Contractant Generali sau PAID, Client, beneficiar al despăgubirii (inclusiv terț de contract, în condițiile în care efectele contractului se produc față de tine), la care se va adaugă perioada de timp în care datele sunt necesare pentru exercitarea de către Generali a drepturilor rezultând din contractul/contractele de asigurare și pentru îndeplinirea obligațiilor rezultând din legislatie și din reglementările interne privitoare la stocare

  Începând cu 25 mai 2018 ai următoarele drepturi ce rezultă din Regulamentul UE privind protecția datelor cu caracter personal:

  • Dreptul de Acces – poți solicita accesul la datele tale cu caracter personal;
  • Dreptul de Rectificare sau de actualizare – poți solicita companiei să corecteze datele tale cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete;
  • Dreptul de Ştergere – poți solicita Generali să şteargă datele tale cu caracter personal în cazul în care se aplică unul dintre următoarele temeiuri:
   1. a. Atunci când datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
   2. b. Iti retragi consimţământul pe care se bazează prelucrarea şi dacă nu există alt temei juridic pentru prelucrare;
   3. c. Te opui procesului decizional automatizat şi nu există temeiuri juridice întemeiate care să prevaleze pentru prelucrare sau te opui prelucrării în scopuri de marketing direct;
   4. d. Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
   5. e. Datele cu caracter personal trebuie să fie şterse pentru a respecta obligaţia legală în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică companiei;
   6. f. Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta serviciilor societăţii informaţionale.
  • Dreptul de Restricţionare – poti solicita Generali să restricţioneze modul în care prelucrează datele tale cu caracter personal în cazul în care se aplică unul dintre următoarele:
   1. a. Conteşti exactitatea datelor tale cu caracter personal, pentru o perioadă care să permită Generali să verifice exactitatea datelor tale cu caracter personal;
   2. b. Prelucrarea este ilegală şi te opui ştergerii datelor cu caracter personal şi soliciti în schimb restricţia de utilizare a acestora;
   3. c. Generali nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ele sunt solicitate de tine pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiţie;
   4. d. Te-ai opus prelucrării în conformitate cu dreptul de a obiecta şi procesului decizional automatizat, în aşteptarea verificării dacă temeiurile legitime ale companiei prevalează asupra temeiurilor tale.
  • Dreptul la Portabilitate – poți solicita Generali primirea datelor tale cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent, prelucrabil automat sau, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, să transfere datele tale cu caracter personal către o altă organizaţie;
  • Dreptul de a obține confirmarea cu privire la faptul că datele cu caracter personal referitoare la tine sunt sau nu prelucrate și comunicate într-o formă inteligibilă;
  • Dreptul de a modifica sau retrage consimţământul. Acest drept se aplică numai dacă a fost colectat consimţământul tau – îţi poţi retrage oricând consimţământul pentru prelucrarea datelor tale cu caracter personal pentru care ţi-ai dat consimţământul, fără a aduce atingere legalității consimțământului dat înainte de revocare;
  • Dreptul la opoziție – poți să te opui prelucrării datelor tale cu caracter personal care o privesc, cu excepţia cazului în care Generali demonstrează că are motive legitime care justifică prelucrarea;
  • Dreptul de a ţi se comunica orice rectificare sau ștergere sau restricționare a prelucrării;
  • Dreptul de a fi notificat în caz de încălcare a securității datelor;
  • Dreptul să depui o plângere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

  Te rugăm ca, în cazul în care, în vederea încheierii sau executării unui contract de asigurare cu Generali, ne transmiți (și) datele cu caracter personal ale altei persoane, să comunici prezenta Informare persoanei respective și să iei Acordul acesteia, în cazurile aplicabile. În cazul în care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, parintele sau tutorele va fi cel informat pentru copilul minor.

  Pentru orice solicitări pe care le poți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus sau la retragerea consimțământului, precum și pentru a ne adresa orice alte întrebări privitoare la cele comunicate prin prezenta, poţi să contactezi Generali la adresa de e-mail: protectiadatelor.ro@generali.com, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor și/sau la adresa poștală menționată mai mai sus.